อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

งานตรวจสอบภายใน

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

แผนการตรวจสอบภายใน

นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

รายงานผลการเข้าตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566