อบต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี …

ระบบและกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

นโยบายไม่รับของขวัญ

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565

คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินการตามแผนป้องกันทุจริต พ.ศ.2565

คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่